Bases de convivència, adhesions i canal de denuncia

Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes.


La norma consensuada per l'Assemblea de l'Escola és no atemptar contra els Drets Humans. Ni a la CdA ni al Pla Comunitari Verneda-La Pau, ni a  cap activitat organitzada per Agora s'accepta cap comportament que atempti contra els Drets Humans de les persones.

A més d'aquesta norma consensuada disposem d'una comissió contra l'assetjament per assegurar que l'Escola sigui sempre un espai de violència zero.

A més tenim el Canal de denuncia: Mitjançant aquest canal qualsevol persona pot fer-nos una queixa o denúncia sobre qualsevol conducta irregular que cregui convenient en relació a la vulneració de codis ètics o a qualsevol tema que ho consideri pertinent.

Actuació davant d'una situació d'assetjament o violència de gènere.


L'Associació Àgora i tots els projectes i activitats que se'n derivin garanteixen espais lliures de violència de gènere i assetjaments. Gràcies i conjuntament amb l'Associació de dones Heura han creat un Protocol d'Actuació i una comissió específica que treballa per evitar aquestes situacions. 


Què faig si pateixo un assetjament o un cas de violència de gènere a Àgora?

Hi ha diferents vies per denunciar el cas: 

Tots els casos que es presentin (tant presencialment, per telèfon o per mail) seran tractats sempre des de la confidencialitat.

 

Comissió per la prevenció de la violència de gènere:

Des d’una perspectiva educativa, des del respecte als drets humans i seguint les orientacions de la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Pequin 1995), treballem per tal que no es donin casos d’assetjament ni de violència de gènere a l’escola. Com en moltes universitats i centres educatius de nivell internacional, existeix una comissió específica que analitzarà els casos que es coneguin a l’entitat i que no s’hagin solucionat a través del diàleg.

Aquesta comissió, formada per persones participants, col·laboradores i del dia a dia, de cultures i edats diferents, demana informació a les parts i proposa la solució al conflicte, prenent sempre posició a favor de les víctimes. Com a norma general, no s’accepta la continuïtat a l’entitat de cap persona que no es comprometi a canviar els comportaments sexistes.

Cal que totes les persones de l’entitat coneguin l’existència d’aquesta comissió i les orientacions educatives que té. 


Canal de denuncia:

Mitjançant aquest canal qualsevol persona pot fer-nos una queixa o denúncia sobre qualsevol conducta irregular que cregui convenient. 

Seguint les indicacions de la llei 2/2023, de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció el canal de denuncia garanteix l'anonimat i la confidencialitat en el tractament de les dades i del procés de denuncia.

Pot consultar la política del canal denúncies de l'Associació Àgora

Pot escriure, al següent correu electrònic: canal.denunciar@gmail.com